ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

 

съгласно чл.40 ”м” от ЗНФО за 2015г.

на регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

 

 

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

 

 

Изисквана информация по чл.40 ”м”

Информация за регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

ДЕС, дип.№0063 издадена от ИДЕС

 

 

1. Описание на правната и организационна форма на собствеността на регистрирания одитор

Упражняване на професията на Регистриран одитор от Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063, чрез ”ОДИТ-ВЕЗНИ” ООД, ИН831843377, гр. София, ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2.

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

 

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

УПРАВИТЕЛ и ОСС

 

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контрола върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за планиране и изпълнение на поетите ангажименти.

5. Дата на последната извършена проверка от ИДЕС или Комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната одиторска проверка на практиката на Регистриран одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063 се извърши през 2015 година.

6.Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които Регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1) "АРКО ТАУЪРС" АДСИЦ

2) "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ

3) "ЕУРОТЕРРА България" АД

7. Описание на практиките на Регистрирания одитор свързани с независимостта - в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията свързани с независимостта.

 

Регистрираният одитор потвърждава чрез декларация, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионални-

те счетоводители относно независимостта.

8. Данни за участие на Регистрираният одитор в непрекъснати обучение.

През 2015г. Регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение, както следва:

-        "Промени в МСФО за 2014 и 2015г., прието зая приложение в ЕС." - 8 часа;

-        "Управленско счетоводство" - 8 часа;

-        "Одит практика по отделни обекти на одита -вземания, задължения, приходи и разходи" – 8 часа;

-        "Практическо ръководство за одит на приблизителни счетоводни оценки, включително по справедлива стойност." 16 часа;

-        "Промени в МСФО, в сила за 2015г. Бизнес комбинации и консолидация - практически аспекти."– 8 часа.

-        "Одиторски заключения и изготвяне на одиторски доклади в съответствие с МОС700-799." - 16 часа.

-        "Актуални практики и водещи насоки по отношение на ключови финансово-отчетни въпроси - приблизителни счетоводни оценки, съшествени счетоводни преценки и оповестявания." - 8 часа.

-        "Практически насоки и ключови въпроси относно отчитането на нетекуши активи съгласно МСФО." - 8 часа.

 

9. Общият обем на приходите на Регистрирания одитор, свързани с независими финансови одити.

Общият обем на приходите на Регистрираният одитор за финансовата 2015 година, свързани с независими финансови одити, е в размер на 120 хил. лв., в т. ч. от предприятията от обществен интерес – 5 хил. лв.

10. Данни за базата въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците – за одиторско предприятие.

 

Въз основа на положен личен труд.

 

 

ПОДПИС: ...................................

 

Регистриран одитор, ДЕС, Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип. №0063

 

30.03.2016г.

гр. София

 

 

гр. София, 1680

ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2

Тел: (02) 958 18 70

 

Е-мейл:

odit_vezni@abv.bg

 

Уеб страница:

www.odit-vezni.eu

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

 

съгласно чл.40 ”м” от ЗНФО за 2014г.

на регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

 

 

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

 

 

Изисквана информация по чл.40 ”м”

Информация за регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

ДЕС, дип.№0063 издадена от ИДЕС

 

 

1. Описание на правната и организационна форма на собствеността на регистрирания одитор

Упражняване на професията на Регистриран одитор от Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063, чрез ”ОДИТ-ВЕЗНИ” ООД, ИН831843377, гр. София, ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2.

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

 

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

УПРАВИТЕЛ и ОСС

 

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контрола върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за планиране и изпълнение на поетите ангажименти.

5. Дата на последната извършена проверка от ИДЕС или Комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната одиторска проверка на практиката на Регистриран одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063 се извърши през 2015 година.

6.Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които Регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1) "АРКО ТАУЪРС" АДСИЦ

2) "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ

7. Описание на практиките на Регистрирания одитор свързани с независимостта - в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията свързани с независимостта.

 

 

Регистрираният одитор потвърждава чрез декларация, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионални-

те счетоводители относно независимостта.

 

 

8. Данни за участие на Регистрираният одитор в непрекъснати обучение.

През 2014г. Регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение, както следва:

-        „Ексел за одитори - технически способи за формиране на извадки” - 16 часа;

-        „Одиторски доклади в съответствие с изискванията на МОС” - 8 часа;

-        „Практико-приложни аспекти на корпоративното подоходно облагане” – 8 часа;

-        „Одиторски извадки и одиторски процедури” – 8 часа;

-        „Нови технологии, свързани с изпирането на пари, които водят до анонимност” – 4 часа.

 

9. Общият обем на приходите на Регистрирания одитор, свързани с независими финансови одити.

Общият обем на приходите на Регистрираният одитор за финансовата 2014 година, свързани с независими финансови одити, е в размер на 122 хил. лв., в т. ч. от предприятията от обществен интерес – 2 хил. лв.

10. Данни за базата въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците – за одиторско предприятие.

 

Въз основа на положен личен труд.

 

 

ПОДПИС: ...................................

 

Регистриран одитор, ДЕС, Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип. №0063

 

30.03.2015г.

гр. София

 

 

гр. София, 1680

ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2

Тел: (02) 958 18 70

 

Е-мейл:

odit_vezni@abv.bg

 

Уеб страница:

www.odit-vezni.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

 

съгласно чл.40 ”м” от ЗНФО за 2013г.

на регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

 

 

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

 

 

Изисквана информация по чл.40 ”м”

Информация за регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

ДЕС, дип.№0063 издадена от ИДЕС

 

 

1. Описание на правната и организационна форма на собствеността на регистрирания одитор

Упражняване на професията на Регистриран одитор от Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063, чрез ”ОДИТ-ВЕЗНИ” ООД, ИН831843377, гр.София, ж.к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2.

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

 

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

УПРАВИТЕЛ

 

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контрола върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за планиране и изпълнение на поетите ангажименти.

5. Дата на последната извършена проверка от ИДЕС или Комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната одиторска проверка на практиката на Регистриран одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип. №0063 се извърши през 2010 година.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които Регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1) ”ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ” АД

2) ”Булгарплод София” АД

3) ”ЕУРОТЕРА България” АД

7. Описние на практиките на Регистрирания одитор свъзани с независимостта - в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията свързани с независимостта.

 

Регистрираният одитор потвърждава чрез декларация, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионални-

те счетоводители относно независимостта.

 

 

8. Данни за участие на Регистрираният одитор в непрекъснати обучение.

През 2013г. Регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение, както следва:

-        „Теория и практика свързана с избор на подходящи одиторски процедури”, 7-8.10.2013г., организатор ИДЕС, 12 часа.

-        „Одит на Европейски средства”, 28.10.2013г., организатор ИДЕС, 4 часа.

-        „Отчитане на материалните запаси”, 31.10.2013г., организатор ИДЕС, 8 часа.

-        „Насоки по съставяне на Годишният доклад за дейността”, 15.11.2013г., организатор ИДЕС, 8 часа.

-        „Одиторски способи за формиране на одиторски извадки”, 5.12.2013г., организатор ИДЕС, 8 часа.

 

9. Общият обем на приходите на Регистрирания одитор, свързани с независими финансови одити.

Общият обем на приходите на Регистрираният одитор за финансовата 2013 година, свързани с независими финансови одити, е в размер на 132 хил.лв., в т.ч. от предприятията от обществен интерес – 11 хил.лв.

10. Данни за базата въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците – за одиторско предприятие.

 

Въз основа на положен личен труд.

 

 

ПОДПИС: ...................................

 

Регистриран одитор, ДЕС, Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дипл.№0063

 

30.03.2014г.

гр. София

 

 

гр. София, 1680

ж.к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2

Тел: (02) 958 18 70

 

Е-мейл:

odit_vezni@abv.bg

 

Уеб страница:

www.odit-vezni.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

 

съгласно чл.40 ”м” от ЗНФО за 2012г.

на регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

 

 

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

 

 

Изисквана информация по чл.40 ”м”

Информация за регистрирания одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ

ДЕС, дип.№0063 издадена от ИДЕС

 

 

1. Описание на правната и организационна форма на собствеността на регистрирания одитор

Упражняване на професията на Регистриран одитор от Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063, чрез ”ОДИТ-ВЕЗНИ” ООД, ИН831843377, гр. София, ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2.

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

 

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

УПРАВИТЕЛ

 

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контрола върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за планиране и изпълнение на поетите ангажименти.

5. Дата на последната извършена проверка от ИДЕС или Комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната одиторска проверка на практиката на Регистриран одитор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип.№0063 се извърши през 2010 година.

6.Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които Регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1) ”Булгарплод София” АД

2) ”ЕУРОТЕРА България” АД

7. Описание на практиките на Регистрирания одитор свързани с независимостта - в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията свързани с независимостта.

 

Регистрираният одитор потвърждава чрез декларация, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионални-

те счетоводители относно независимостта.

 

 

8. Данни за участие на Регистрираният одитор в непрекъснати обучение.

През 2012г. Регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение, както следва:

-        „Международни стандарти за отчитане на малки и средни предприятия” - 8  часа;

-        „Актуални професионални проблеми” - 4 часа;

-        „Структура и съдържание на одиторско досие” – 16 часа;

-        „Формиране на одиторско мнение и одиторски доклади върху пълни финансови отчети с общо предназначение.” – 8 часа;

-        „Контрол върху качеството при извършване на одиторски проверки” – 8  часа.

 

9. Общият обем на приходите на Регистрирания одитор, свързани с независими финансови одити.

Общият обем на приходите на Регистрираният одитор за финансовата 2012 година, свързани с независими финансови одити, е в размер на 149 хил. лв., в т. ч. от предприятията от обществен интерес – 7.5 хил. лв.

10. Данни за базата въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците – за одиторско предприятие.

 

Въз основа на положен личен труд.

 

 

ПОДПИС: ...................................

 

Регистриран одитор, ДЕС, Георги Иванов ГЕОРГИЕВ, дип. №0063

 

30.03.2013г.

гр. София

 

 

гр. София, 1680

ж. к.”Бели брези”, бл.20, ет.1, ап.2

Тел: (02) 958 18 70

 

Е-мейл:

odit_vezni@abv.bg

 

Уеб страница:

www.odit-vezni.eu